Algemene voorwaarden

La Peri Mode

Apino Baby&Kinderspeciaalzaak

is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 67913733 welke gevestigd is te Amsterdam: Bos en Lommerplein 67-69 , 1055 AD  Amsterdam

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden ( dienen te ) worden betrokken. Door te bestellen en te betalen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2.

Er is sprake van een opdracht op het moment dat u via de website, per email, per post of mondeling een bestelling plaatst. Door te bestellen komt een koop op afstand tot stand, zoals bedoeld in art. 7:46 lid a t/m j van het Burgerlijk Wetboek. Wij gaan pas tot uitlevering/ versturing van de bestelde artikelen over nadat wij het geld in ons bezit hebben.
Indien u niet tevreden bent over uw bestelling, dan kunt u tot 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen uw bestelling retourneren. Alleen ongeopende en onbeschadigde pakketten worden geaccepteerd.  U dient wel vooraf met ons contact gehad te hebben(op email wordt altijd gereageerd!), zodat wij van u kunnen vernemen wat de problemen zijn, zodat wij samen de meest gepaste oplossing kunnen zoeken. Na afloop van deze termijn is de koop definitief. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.  Apino Baby&Kinderspeciaalzaak zal binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag terugstorten, hieronder vallen niet de gemaakte verzendkosten. Apino Baby&Kinderspeciaalzaak kan niet voor de kosten van de retourzending aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3. Betaling

Betaling kan contant geschieden ( bij het ophalen uit Amsterdam )
- of aan TNT of gelijkwaardige verzender ( indien onder rembours ),
- of zelf overmaken via internet telebankieren of bankoverschrijving.
- via Ideal, Credit Card.  Zie ook elders op deze website : betaalmogelijkheden

Artikel 4. Levering en verzendkosten.

De koopovereenkomst tussen Apino Baby&Kinderspeciaalzaak en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond. Apino Baby&Kinderspeciaalzaak hanteert een maximale levertijd van circa 30 dagen. Deze leveringtermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien wordt afgeweken van bovenstaand termijn of als het artikel niet voorradig is, wordt u hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld. Overschrijding van de leveringstermijn, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Apino Baby&Kinderspeciaalzaak houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren. Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan TPG-post/DHL. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. Levering in België is alleen mogelijk met vooruitbetaling en na overleg i.v.m. afwijkende verzendtarieven. De bestelling zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven. Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden.

Bestellingen worden verzonden via TNT of gelijkwaardige verzender.
De bijdrage in de verzending bedraagt: € XX,XX (indien een bestelling onder de € XX.- is) Boven de € XX.- is de bijdrage: € 0.00.  Voor leveringen buiten Nederland  geldt de tarievenlijst van TNT.  Mocht u ervoor kiezen om de bestelde artikelen onder rembours te laten komen ( u betaalt dan aan de bezorger ) dan is uw bijdrage hiervoor: € 9.50.
In dat geval verzoeken wij u hier alvast rekening mee te willen houden, door het bedrag van de bestelde artikelen incl. deze € 9,50 + de eventuele €XX,XX ( bijdrage verzendkosten ) bij de hand te hebben, zodat de bezorger het pakje af kan geven en direct met u kan afrekenen.
Indien u een afwijkende levering wilt dan kunnen wij daar uiteraard zorg voor dragen. De hieraan extra verbonden kosten zullen wij echter doorberekenen. ( bijv. Aangetekend of verzekerd bedrag ) Zoekgeraakte zendingen worden alleen vergoed bij melding binnen 5 werkdagen, uitgezonderd wanneer blijkt dat u onjuiste adresgegevens heeft opgegeven.

Artikel 5. Retourzenden en/of ruilen.

U bent gerechtigd om binnen 7 werkdagen na levering van de artikelen deze in oorspronkelijke staat te retourneren op dezelfde wijze verpakt waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor Uw rekening. Wij sturen u een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. Het reeds door u betaalde bedrag verminderd met de eventuele € X,XX verzendkosten ( en indien van toepassing - verminderd met € 9,50 rembourskosten ) zal binnen 14 werkdagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.
Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 14 werkdagen na levering van de artikelen geschieden. Na de periode van 14 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren. Het is aan u ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document, wanneer u goederen geretourneerd hebt.

LET OP! Bij een teleurstellende zwangerschap krijgt u uw geld compleet terug. U bent dan gerechtigd om de artikelen in oorspronkelijke staat te retourneren op dezelfde wijze verpakt waarin deze zijn geleverd.

Artikel 6. Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering en betaling.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van de fabrikant. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: Oorlog of daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid ( een buitenlandse overheid daaronder ook begrepen ) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Het is niet toegestaan om artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder (s) van de artikelen in geval van overtreding.  

Artikel 8. Privacy statement.

Wij houden ons aan de wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Eventueel kunnen we uw gegevens wel gebruiken voor een mailing van ons eigen bedrijf. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

Artikel 9. Geschillen.

Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden niettemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Kosten welke hiermee gepaard gaan zullen aan u doorberekend worden, tenzij wij schuldig bevonden worden.

Artikel 10. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlands tekst daarvan bepalend.  


La Peri Mode
Apino Baby&Kinderspeciaalzaak
Bos en Lommerplein 67-69
1055 AD Amsterdam – Nederland
Telefoon: 020 – 684 32 81
Email: [email protected] (AANGERADEN!)
Webpagina: www.apino.nl