Disclaimer

 

Apino Baby&Kinderspeciaalzaak heeft ten behoeve van de wet en regelgeving een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.

Algemeen

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Apino Baby&Kinderspeciaalzaak op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Apino Baby&Kinderspeciaalzaak kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Apino Baby&Kinderspeciaalzaak. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Apino Baby&Kinderspeciaalzaak.

Apino Baby&Kinderspeciaalzaak is op geen enkele wijze  aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


Webshop
De op de Apino Baby&Kinderspeciaalzaak website getoonde informatie wordt door Apino Baby&Kinderspeciaalzaak met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 19% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Apino Baby&Kinderspeciaalzaak behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hyperlinks

Hoewel Apino Baby&Kinderspeciaalzaak alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Apino Baby&Kinderspeciaalzaak niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Apino Baby&Kinderspeciaalzaak , welke geen eigendom zijn van Apino Baby&Kinderspeciaalzaak , maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Apino Baby&Kinderspeciaalzaak. Hoewel Apino Baby&Kinderspeciaalzaak uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Apino Baby&Kinderspeciaalzaak worden onderhouden wordt afgewezen.

Apino Baby&Kinderspeciaalzaak sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Gebruiksrecht
Apino Baby&Kinderspeciaalzaak verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de webshop van Apino Baby&Kinderspeciaalzaak te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen, welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet, niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om de webshop van Apino Baby&Kinderspeciaalzaak te kunnen raadplegen of  de webshop in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om de inhoud van de webshop te monitoren of te verveelvoudigen. Dit geldt eveneens voor gegevens, die door Apino Baby&Kinderspeciaalzaak wordt ontsloten. Bovendien is het verboden de webshop van Apino Baby&Kinderspeciaalzaak, al dan niet in delen, integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van de provider voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer, dat bestemd is om de werking te verstoren.

Beveiliging
Seoshop ( de webshop-provider en -leverancier van Apino Baby&Kinderspeciaalzaak) spant zich in om haar websites of de servers, waar haar websites op staan, naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

Plaatsing berichten
De berichten, die de bezoeker van de webshop van Apino&Kinderspeciaalzaak achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Apino&Kinderspeciaalzaak te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Apino&Kinderspeciaalzaak staat er op geen enkele wijze voor in, dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Apino&Kinderspeciaalzaak is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken, indien hier aanleiding toe is.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de webshop, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of andere relevante plaats.